Mobiltorken - flexibel, lättskött och stort värde för pengarna

Mobiltorken skapar flexibilitet, har högt andrahandsvärde, är kostnadseffektiv och inga fördyrande installations- och montagekostnader tillkommer normalt vid installation. De kan automatiseras i sin helhet. Är lätta att underhålla och kan tvättas med högtryckstvätten. Mycket effektiv aspiratör och sållsystem. Kan leases eller maskinfinansieras - värdefullt utrymme på bottenlån behöver inte användas.

I en snabbt föränderlig värld har mobiltorken sin givna plats

Dagens snabba utveckling av lantbruket mot större enheter ofta baserade på flexibla upplägg med en mix av arrenden, skötselkontrakt och ägd mark, innebär att den existerande infrastrukturen på gårdarna inte längre är kostnadseffektiv eller är möjlig att uppgradera till rimliga kostnader, alltmedan de stora stationära torkanläggningarna i många fall innebär att inte bara barn utan även barnbarn numera ska behöva vara med och amortera på dessa anläggningarna. Detta anser vi inte är rimligt! En tork ska kunna läggas på en avskrivningstid på tio år och ska inte behöva – för att kunna räntas – läggas på avskrivningstider som vidare överstiger dess faktiska livslängd. Det finns enkla flexibla och kostnadseffektiva lösningar för den som vill ha en lösning baserad på varmluftstorkning. Nämligen mobiltorken. Mobiltorkar finns i utföranden för både stora och små gårdar och våra största modeller klarar med lätthet att serva gårdar på över tusen hektar eller mellanstora kommersiella spannmålsanläggningar.

Idag konkurrerar vi på en öppen världsmarknad där vi hela tiden måste övervaka kostnader och intäkter. Det finns inga fasta ramar längre på samma sätt som när den föregående generationen investerade i sina spannmålsanläggningar. Vi ser att det inom många delar av spannmålshanteringen krävs nytänkande. Dels för att få ner kostnaden per kg spannmål men också för att vi är färre personer inom lantbruket idag som skall hantera betydligt större volymer per person än för bara tjugo år sedan. En viktig del i detta är att släppa tanken på att tröska – logistik – torkning ska ha samma kapacitet och vara sammanlänkade. En tork kan ju i princip jobba 12 månader om året så varför inte buffertlagra blöt spannmål (t.ex via slanglagring, deltorka partier eller i planlager med kylning) och torka senare på hösten när höstspannmålen är insådd och arbetstakten kan minska)? Med rätt planering och inställning kan man utan vidare halvera storleksbehovet på erfoderlig tork i förhållande till om tanken är att torkningen ska vara klar när tröskan ställs in.

Tekniska lösningar och tankesätt inom spannmålslagringen i Sverige som för tiotalet år sedan var moderna är idag ofta föråldrade och innebär för dyra system för att kunna passa in i dagens spannmålsproduktion som baseras på världsmarknadspriser. Vi i Sverige ligger i periferin av den Europeiska marknaden och har högre produktions- och fraktkostnader än våra konkurrenter, något som vi också måste beakta i våra investeringar.

Animalieproduktionen minskar vilket sätter ytterligare press på att vi måste exportera större delar av vår spannmålsproduktion till världsmarknadspriser.

Tröskors kapacitet har ökat markant vilket ofta innebär flaskhalsar i systemen. Elevatorer, torkar och lagring räcker helt enkelt inte till när man expanderar.

Det finns säkert hundra argument varför en jordbrukare/spannmålsanläggning inte bör investera i en mobil tork. Vi hör detta ofta! Vi på Farm Mac är ändå övertygade om att det finns minst sex mycket stora skäl till att din framtida varmluftstorkning ska ske med en mobiltork från Pedrotti:

  1. Mobila torkar skapar den flexibilitet som expanderande och moderna anläggningar behöver — maskinen kan flyttas till olika platser på gården eller gårdarna och på kort tid tas i bruk när du behöver större kapacitet. Högt andrahandsvärde gör att du lätt kan sälja torken ifall du behöver större tork
  2. Mobila torkar är kostnadseffektiva — Du vet dina verkliga kostnader vid installationen och får normalt inga obehagliga överaskningar med stora extra kostnader för elektriska installationer osv. Det mesta inklusive automatik leveraras från fabrik. Du kan med andra ord redan från början kalkylera dina drifts- och operativa kostnader.
  3. Mobila torkar är lätta att underhålla — Service utförs utomhus och inte i dammig inomhusmiljö. De kan tvättas med högtryckstvätt efter säsongens slut. Torken har få smörjpunkter eller delar som tarvar kontinuerligt underhåll (vem har inte tröttnat på alla delar som ska servas i en stationär torkanläggning?).
  4. Mobila torkar med eller utan automatik.Torkarna kan utrustas med helautomatisk system som fyller torken, sätter på torkningen, kyler och lastar ur torken helt på egen hand. Automatiken kan även anslutas till kyltorn, elevatorer och transportörer i befintliga system. Allt detta görs fabriksfärdigt på beställning. GSM övervakning på beställning.
  5. Effektiv aspiratör och ett sållsystem som ger en mycket ren färdigtorkad produkt.
  6. Mobiltorken är en maskin och kan därmed leasas eller finansieras med maskinlån — värdefullt utrymme på bottenlån behöver inte tas i anspråk för att finansiera din torkinvestering.

Tänk också på att om du flyttar över kylningen från torken till en kylsilo ökar du normalt kapaciteten med 20-22% på din mobiltork vilket gör att du kan välja en mindre tork än planerat.